Договір оферта

На укладення ДОГОВОРУ на туристичне обслуговування
м. Львів.

Дана Оферта є адресованим фізичним особам офіційною пропозицією Приватного підприємства «ГАЛІЦІЯ-ТУР» (далі - Туроператор) укласти Договір на туристичне обслуговування (далі - Договір). Відповідно до ст. 20 Закону України «Про туризм», Договір укладається в електронній формі, вважається укладеним і набуває чинності з моменту його акцепту. Акцепт Оферти підтверджує Ваше повне, безумовне та безвідкличне приєднання до всіх умов Договору без будь-яких вилучень або обмежень.
Визначення
• "Оферта" - справжнє пропозицію Туроператора, адресований будь-якій фізичній особі, укласти з ним договір на туристичне обслуговування, на істотні умови, що містяться в цій Офертою, включаючи всі її додатки і доповнення, акцептовані шляхом здійснення оплати вартості туристичних послуг в порядку, передбаченому Договором;
• "Акцепт" - повне, безумовне та безвідкличне прийняття фізичною особою умов цієї оферти, вчинене шляхом здійснення оплати вартості туристичних послуг в порядку, передбаченому Договором;
• "Турист" - фізична особа, яка замовляє туристичні послуги, а також особи, від імені яких в рамках наявних повноважень Турист укладає з Туроператором Договір на туристичне обслуговування;
• "Договір" - договір на туристичне обслуговування, що укладається з Туристом відповідно до умов цієї оферти в момент акцепту (прийняття) Туристом умов Оферти;
• "Заявка" - заявка на бронированювання ТУРИСТИЧНИХ ПУСЛУГ із зазначеним об'ємом замовлених послуг, термінів надання послуг та іншої необхідної інформації.
• "Туристичні послуги" - послуги, що надаються Туроператором відповідно до умов Договору;
• "Базова інформація" - інформація, включаючи засоби зв'язку Туроператора, опублікована на сайті http://www.galicia-tour.lviv.ua.

ЗМІСТ І ПОРЯДОК Акцепт оферти
1. Дана оферта є пропозицією Туроператора, укласти Договір Туристу. Договір складається з двох частин - загальної та індивідуальної. Індивідуальна частина Договору визначається заявкою Туриста і формується після обробки заявки Туроператором у вигляді рахунку.
2. Турист для укладення Договору реєструється в системі бронювання на сайті Туроператора http://www.galicia-tour.lviv.ua. Турист самостійно робить вибір бажаних видів та переліків послуг, формуючи заявку. Для здійснення вибору Турист користується Базовою інформацією, а також будь-якій іншій доступній для нього інформацією про послуги.
3. Заявка, сформована Туристом, є його попереднім замовленням і підлягає обробці Туроператором. Система бронювання приймає заявку тільки після ознайомлення Туриста з умовами цієї Оферти і іншою необхідною інформацією, пов'язаною з укладанням Договору. Натисканням кнопки «Подати заявку» системи бронювання Турист підтверджує, що він ознайомлений з усіма умовами цієї Оферти, включаючи порядок прийняття та обробки заявок, умовами Договору, Базовою інформацією, порядком акцептом даної оферти.
4. Для отримання будь-якої додаткової інформації, пов'язаної з туристичним обслуговуванням, у тому числі, інформації, передбаченої ст.ст. 19-1, 20 Закону України «Про туризм», Турист має право звернутися в офіс Туроператора (особисто, за допомогою телефонного зв'язку, в форматі електронної пошти). Туроператор зобов'язаний на вимогу Туриста надати наявну в нього інформацію, пов'язану з туристичним обслуговуванням Туриста, в тому числі - передбачену ст.19-1, 20 Закону України «Про туризм».
5. Після оформлення Туристом заявки в системі бронювання, вона підлягає обробці Туроператором.
За результатами обробки Туроператор направляє Туристу підтвердження заявки у вигляді рахунку або відмову в підтвердженні заявки. У разі неможливості підтвердження заявки Туроператор має право поставити Туриста в лист очікування.
6. Підтверджуючи заявку, Туроператор пропонує Туристу на вибір зручний для нього варіант оплати вартості туристичних послуг, а також формат і систему виписки рахунку. У разі відсутності вибору Туриста рахунок направляється на зареєстрований в системі бронювання електронну адресу Туриста.
7. Акцепт (прийняття) цієї Оферти здійснюється Туристом шляхом вчинення ним дій - оплатою зазначеної в рахунку Туроператора суми або її частини. Акцепт Оферти підтверджує повне, безумовне та безвідкличне приєднання до всіх її умовами та умовами Договору без будь-яких вилучень або обмежень. Будь-які дії Туриста, Туроператора після акцепту оферти будуть здійснюватися в рамках укладеного Договору.
8. Акцепт (прийняття) цієї Оферти є належним підтвердженням укладення Договору на туристичне обслуговування.
9. Акцептуючи справжню Оферту Турист підтверджує, що:
- Йому зрозумілі всі істотні умови Договору;
-У нього є всі повноваження на укладення Договору, в тому числі - від імені осіб, які вказано в його заявці. Будьяка відповідальність, пов'язана з повноваженнями на укладення Договору, покладається на Туриста;
- Йому зрозумілий порядок надання туристичних послуг;
-Їм і всіма особами, зазначеними в заявці, в доступній, наочній формі отримана вся необхідна інформація про туристичні послуги, в тому числі - передбачена ст.ст. 19-1, 20 Закону України «Про туризм»;
-Він перевірив усі індивідуальні умови Договору і згоден з ними;
-Йому відомі всі умови, пов'язані зі зміною Договору, його розірванням, в тому числі, але не виключно - правилами застосування штрафних санкцій.
10. Турист дає згоду Туроператору на обробку його персональних даних з подальшим включенням персональних даних у базу клієнтів Туроператора (згідно із Законом України «Про захист персональних даних»).
11. Текст Договору:
ДОГОВІР НА ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (загальна частина)
Приватне Підприємство «ГАЛІЦІЯ-ТУР» (далі Туроператор), що діє на підставі статуту та ліцензії туроператора Серія АГ № 581186 від 21.06.2012 р. термін дії-необмежений Фінансова гарантія 20000 євро видана АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РВС БАНК»"№ 6576-20Г., з одного боку, і будь-яка фізична особа, іменоване далі - Турист, що діє від свого імені, а також в рамках наявних у нього повноважень - від імені інших осіб, перелік яких Турист вказує в заявці, з іншого боку, далі окремо іменовані «Сторона», а спільно іменовані «Сторони», уклали цей Договір на туристичне обслуговування (далі - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Туроператор, зобов'язується за встановлену в рахунку плату Туристу забезпечити надання Туристу комплексу туристичних послуг (далі - Турпродукт, тур), зазначених у рахунку, відповідно до заявки на бронювання туристичних послуг Туриста що надається Туроператору в системі бронювання (у письмовому вигляді, за допомогою факсимільного зв'язку, електронною поштою). Рахунок Туроператора є індивідуальною невід'ємною частиною цього договору.
2. Вартості Турпродукту І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
2.1. Вартість Турпродукту визначається заявкою Туриста і вказується в рахунку Туроператора.
2.2. Підлягає оплаті вартість Турпродукту визначається виходячи з встановлених Туроператором цін (у гривнях). Оплата проводиться Туристом на підставі рахунку Туроператора, в термін, зазначений в рахунку.
2.3. Оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Туроператора, при цьому датою оплати вважається дата зарахування коштів на поточний рахунок Туроператора. Вартість банківських послуг оплачується Туристом самостійно.
2.4. Зміна вартості Турпродукту, визначеної в рахунку Туроператора, після укладення цього договору можливе лише у випадках зміни терміну подорожі, збільшення транспортних тарифів, введення нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов'язкових платежів, зміни курсу національних валют, і з інших підстав, передбачених цим договором та чинним законодавством України.
• У разі збільшення вартості Турпродукту до 5 відсотків від вартості, зазначеної в рахунку Туроператора, така зміна можливо не пізніше ніж за 20 днів до початку туру. Турист зобов'язаний протягом одного банківського дня з моменту отримання повідомлення Туроператора про збільшення вартості Турпродукта не більше ніж на 5 відсотків, провести доплату в порядку, встановленому п. 2.3 цього договору.
• У разі збільшення вартості Турпродукта більш ніж на 5 відсотків вартості, зазначеної в рахунку Туроператора, Турист має право відмовитися від виконання договору, а Туроператор зобов'язаний повернути йому всі раніше отримані грошові кошти за винятком вартості витрат на бронювання туру.
2.5. Після оплати Туроператором видається Туристичний ваучер - документ, безпосередньо встановлючий право туриста на послуги, що входять до складу туру, а потім підтверджує факт їх надання.
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Туроператор зобов'язується:
- Забезпечити Туриста документами, необхідними для підтвердження статусу туриста та отримання відповідних туристичних послуг. Туристичний ваучер, який містить перелік туристичних послуг, може бути виданий після здійснення повної оплати вартості Турпродукта. У разі необхідності Турист може зажадати надання туристичного ваучера в електронній або паперовій формі;
- Забезпечити надання передбачених цим договором туристичних послуг;
- Надати Туристу до укладення цього договору інформацію про:
-Основних вимогах, пропонованих до оформлення виїзних / в'їзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в'їзд / виїзд до країни тимчасового перебування), у тому числі інформацію про терміни їх оформлення;
-Туроператора, місцезнаходження і поштові реквізити, контактні телефони, наявності ліцензії на здійснення туристичної діяльності та інші відомості згідно з законодавством про захист прав споживачів;
-Розмір фінансового забезпечення Туроператора на випадок неплатоспроможності або неспроможності (банкрутства) та кредитну установу, яка надала таке забезпечення;
- Дату і час початку і закінчення туру, його тривалості;
-Вартості Турпродукту і порядок здійснення оплати;
-Місці надання туристичних послуг, програму туристичного обслуговування;
- Види та тематику екскурсійного обслуговування, порядок здійснення зустрічей і проводів, супроводу туристів;
- Характеристиці транспортних засобів, що здійснюють перевезення, зокрема їх вид і категорія;
- Час і місце проміжних зупинок і транспортних сполучень і категорію місця, яке Турист буде займати в певному виді транспортного засобу;
- Характеристику готелів та інших об'єктів, призначених для надання послуг з тимчасового розміщення, у тому числі їх місце розташування, категорія, відомості про підтвердження відповідності послуг встановленим вимогам;
- Види і способи забезпечення харчування під час туру;
- Мінімальну кількість туристів у групі, а також інформування Туриста про те, що туристична поїздка не відбудеться через недобір групи, не пізніше ніж за три дні до початку туристичної поїздки;
-Керівника групи і засобах зв'язку з ним у разі здійснення туристичної поїздки за кордон чи перебування за кордоном неповнолітньої та / або малолітнього з метою встановлення законними представниками неповнолітнього чи малолітньої особи прямого зв'язку з ним;
- Стан навколишнього середовища, санітарного та епідеміологічного благополуччя;
- Назву, адресу та контактний телефон представництв Туроператора або організації, уповноваженої Туроператором на прийняття скарг і претензій туристів, а також адреси й телефони дипломатичних установ або місцевих служб, до яких можна звернутися у разі виникнення труднощів під час туру;
- Порядок забезпечення Туроператором обов'язкового та / або добровільного страхування туристів, розмір, порядок і умови виплати страхового відшкодування, а також можливість і умови добровільного страхування витрат, пов'язаних з розірванням договору на туристичне обслуговування з ініціативи Туриста, страхування майна. Інформувати Туриста про те, що він має право самостійно укласти договір на таке страхування, повідомивши про це Туроператора.
- Приймати всі можливі, передбачувані та входять до компетенції Туроператора заходи з організації безпеки Туриста відповідно до законодавства України про туризм.
3.2. Турист зобов'язується:
-Надавати достовірні дані для оформлення документів, так само для оформлення договору - страхування про стан здоров'я та наявності інвалідності www.etalon.ua;
-Своєчасно оплатити вартість туристичних послуг у порядку, визначеному в рахунку Туроператора та п. 2.3 цього договору;
- Вчасно прибути до місця збору групи (місцем надання туристичних послуг);
- Дотримуватися основних правил та рекомендацій по Україні/правил та рекомендацій закордоном  Туроператора під час подорожі;
- Надати Туроператору достовірні відомості про наявні факти порушення Туристом та / або будь-ким з наступних разом з ним законодавства, митного та візового режиму, якщо вони мали місце в минулому;
- Дотримуватися вимоги чинного законодавства щодо перетину державного кордону, правила перебування в країні тимчасового перебування, звичаїв, традицій місцевого населення, а також митних правил та правил в'їзду / виїзду до країни тимчасового перебування, не порушувати громадський порядок і вимоги законів, чинних на території країни тимчасового перебування, дотримуватися правил внутрішнього розпорядку/правил безпеки перебування на території та протипожежної безпеки в місцях розміщення та перебування;
- Оплатити фактично понесені Туроператором витрати та штрафні санкції у разі відмови від цього договору до початку подорожі;
- Відшкодовувати збитки, завдані Туроператору своїми неправомірними діями або неправомірними діями наступних з Туристом особами;
- Самостійно відшкодовувати збитки, завдані особам, які надають послуги, що входять в Турпродукт;
- Вчасно і в повному обсязі здійснити оплату за використання додаткових послуг в місцях проживання та перебування в порядку, погодженому з Туроператором;
- У випадку невідповідності умов туру вимогам цього договору, Турист зобов'язаний зберігати порядок дій, передбачений п. 6.1 цього договору.
- При відмові від туру здати Туроператору документи, що підтверджують статус туриста та інші документи, що мають право на отримання туристичних послуг.

3.3. Туроператор має право:
- Вимагати відшкодування збитків, завданих Туристом, в повному обсязі, а також штрафних санкцій за відмову Туриста від туру;
- Відмовити в наданні туристичних послуг в разі неповної або несвоєчасної оплати туру, винними діями (бездіяльністю Туриста) або у зв'язку із іншими порушеннями Туриста умов даного Договору чи вимог чинного законодавства. В даному випадку для Туриста настають наслідки, передбачені п.7.7 Договору.
-На внесення змін до умов цього договору або його розірвання у зв'язку із зміною істотних умов Договору та обставин, якими Сторони керувались під час укладання Договору.-Відмовитися від виконання Договору без відшкодування Туристу матеріальних збитків і моральної (немайнової) шкоди у випадках передбачених даним Договором та законодавством;
- Змінити послідовність проведення екскурсійно-культурних заходів;
- У разі неможливості надання Туристу замовленого Турпродукту, забезпечити надання йому Турпродукта рівнозначного або більш високої якості (класу).

3.4. Турист має право:
- На отримання передбачених цим договором туристичних послуг;
- На отримання об'єктивної і повної інформації про Турпродукту, Туроператор та іншої інформації, передбаченої цим договором та чинним законодавством України.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
4.1. Туроператор несе перед Туристом відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору, крім випадків, якщо:
-Невиконання або неналежне виконання умов цього договору відбулося з вини туриста;
-Невиконання або неналежне виконання умов цього договору відбулося з вини третіх осіб, не пов'язаних з наданням послуг, зазначених у цьому договорі, і жодна з сторін про їх настання не знала і не могла знати заздалегідь;
-Невиконання або неналежне виконання умов цього договору відбулося внаслідок обставин непереборної сили або є результатом подій, які Туроператор та інші суб'єкти туристичної діяльності, які надають туристичні послуги, включені в Турпродукт, не могли передбачити.
4.2. Туроператор несе відповідальність за якість наданих за цим договором послуг. При цьому рівень якості наданих послуг визначається цим договором, нормативними актами і встановленими на дані послуги стандартами і нормами.
4.3. Відповідальність Туроператора обмежується розміром вартості Турпродукту.
4.4. У разі невиконання умов цього договору з боку Туроператора, Турист має право вимагати повернення оплачених коштів за не надані послуги за умови дотримання вимог п. 3.2, 6.1 цього договору.
4.5. У разі невиїзду Туриста внаслідок неправильного оформлення чи не оформлення паспортних і / або візових документів, всі фінансові витрати по поїздці та анулювання туру несе Турист.
4.6. У разі настання страхового випадку, всі претензії по збитках Турист пред'являє страхової компанії, зазначеної у страховому полісі.
4.7. Туроператор не несе відповідальності і не відшкодовує фінансові витрати Туриста за оплачені послуги, якщо Турист в період перебування у турі за своїм рішенням або в зв'язку зі своїми інтересами не скористався всіма або частиною оплачених послуг, і не відшкодовують Туристу витрати, які виходять за межі послуг, обумовлених цим договором.
4.8. Туроператор не несе відповідальності за скасування чи зміну часу відправлення чи прибуття транспортних засобів та пов'язані з цим зміни обсягу і терміну туру. У цих випадках відповідальність перед Туристом відповідно до правил пасажирських перевезень несуть відповідні авіакомпанії та інші транспортні компанії та інші треті особи відповідно до законодавства. При відмові Туристом від туру вартість квитків Туристу не повертається.
4.9. Туроператор не несе відповідальності за схоронність багажу, цінностей і документів Туриста протягом усього періоду туру.
4.10. Туроператор не несе відповідальності, якщо рішенням влади чи відповідних Чи Туристу відмовлено в можливості в'їзду чи виїзду внаслідок порушення правопорядку або з інших причин, не залежних від дій Туроператора.
4.11. У разі несвоєчасного виконання Туристом зобов'язань, передбачених цим договором, Туроператор не несе відповідальності за несвоєчасне і / або неповне виконання послуг за цим договором.
4.12. Туроператор не несе перед Туристом відповідальності за неналежне надання послуг, додатково замовлених і оплачених ним на місці не через Туроператора.
4.13. У разі недотримання Туристом та / або будь-ким із слідуючих з ним чи термінів, зазначених в програмі туру, транспортних квитках, Туроператор не несе перед Туристом відповідальності за невиконання своїх зобов'язань за цим договором.
4.14. Турист несе відповідальність за правильність оформлення і достовірність наданих Туроператору документів, необхідних для організації і здійснення туристичної поїздки,в тому числі, що регулюють питання вивозу дітей;
4.15. Турист самостійно несе будь-яку відповідальність за його дії, пов'язані з його повноваженнями на укладення цього договору від імені інших осіб.
4.16. Туроператор не несе відповідальності за невідповідність будь-яких туристичних послуг невиправданим очікуванням, суб'єктивній оцінці та завищеним сподіванням Туриста, а також не приймає до розгляду будь-які претензії, які базуються на вищевказаних мотиваційних критеріях.
4.17.Туріст підтверджує, що стан здоров'я дозволяє йому, і особам від імені яких він здійснює бронювання, здійснювати подорожі.Туроператор не несе відповідальності за стан здоров'я туриста під час подорожі, якщо туристу протипоказані такі дії. В такому випадку турист несе відповідальність самостійно.
5. Форс мажорні обставини
5.1.В разі виникнення форс мажорних обставин непереборної сили, при яких виконання обов'язків стає неможливим, а саме: військові конфлікти,стихійні лиха, страйки, терористичні акти, епідемії, зміни соціального ладу, а також інші надзвичайні і непереборні обставини, які знаходяться поза сферою контролю сторін, включаючи прийняття закону та / чи іншого нормативного акта, що забороняє або обмежує будь-яку дію, передбачене цим договором , сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання своїх зобов'язань по цьому договору. При цьому сторона протягом 3-х (трьох) діб з того моменту, як тільки їй стало відомо про такий обставину, повинна повідомити іншу сторону про настання, передбачуваний термін дії і припинення обставини непереборної сили. Умови та термін туру переносяться до моменту закінчення дій обставин непереборної сили. Виникнення обставин непереборної сили повинно бути підтверджено компетентним органом.
5.2.У тому випадку, якщо обставини непереборної сили діють більше 3 (трьох) місяців, Сторони залишає за собою право розірвати договір в односторонньому порядку за умови компенсації іншій стороні фактичних витрат, пов'язаних з виконанням своїх зобов'язань.
6. ПОРЯДОК ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. При виникненні зауважень до якості туристичних послуг, Турист зобов'язаний негайно повідомити про це Туроператора і звернутися до офіційного представника об'єкта розміщення або іншої особи, що надає туристичні послуги, і, в разі якщо зауваження неможливо вирішити та усунути на місці Туристом, спільно з представником об'єкта розміщення або іншої особи, що надає туристичні послуги, складається акт з докладним описом характеру зауважень Туриста і заходи, вжиті щодо їх усунення. Зазначений акт складається у трьох примірниках і повинен бути підписаний Туристом і представником об'єкта розміщення або іншої особи, що надає туристичні послуги. У разі якщо Турист скористався запропонованою йому альтернативною послугою, цей договір вважається виконаним належним чином і претензії у зв'язку з цим не приймаються. Претензії Туриста пред'являються в письмовому вигляді протягом 14 календарних днів з моменту закінчення туру. Турист зобов'язаний додати до претензії один примірник оформленого належним чином акта та інші підтверджуючі документи. Претензії Туриста, не повідомивши Туроператора про зауваження і не підтверджені офіційним представником об'єкта розміщення або іншої особи, що надає туристичні послуги та оформлення Туристом в односторонньому порядку, вважаються необгрунтованими.
6.2.За якість обслуговування та надання послуг страхування, перевезення,тимчасового проживання , харчування та інших послуг отриманих ТУРИСТОМ при посередництві ТУРОПЕРАТОРА несуть відповідальність постачальники відповідних послуг, ТУРОПЕРАТОР несе відповідальність виключно за належне оформлення відповідних документів. Належне надання послуг здійснюються безпосередньо страховою компанією,перевізником, організацією що надає послуги тимчасового проживання, харчування та інше.
6.3 . Усі спори, пов'язані з виконанням цього договору, сторони зобов'язуються вирішувати шляхом переговорів, а в разі недосягнення домовленості - в суді відповідної підсудності у м.Львові.
7.ТЕРМІН ДІЇ І ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
7.1. Договір набуває чинності з моменту його укладення.
7.2. Дія договору припиняється виконанням сторонами своїх зобов'язань відповідно до його умов або за взаємною згодою сторін.
7.3. Кожна зі сторін цього договору може вимагати внесення до нього змін або його розірвання до початку туру у зв'язку з істотною зміною обставин, з яких вони виходили при укладенні договору, таких як:
7.3.1. Істотне погіршення умов подорожі, зміна термінів подорожі;
7.3.2. Непередбачене збільшення транспортних тарифів;
7.3.3. Введення нових, або підвищення діючих ставок податків, зборів та інших загальнообов'язкових платежів;
7.3.4. Різка зміна курсу національних валют;
7.3.5. Інші підстави, передбачені цим договором.
7.4. Туроператор зобов'язаний не пізніше ніж через день з дня, коли йому стало відомо про зміну обставин, якими сторони керувалися при укладенні цього договору, і не пізніше ніж за три дні до початку туру повідомити Туристу про таку зміну обставин з метою надання йому можливості відмовитися від виконання договору без відшкодування збитків Туроператору або внести зміни в договір, змінивши вартість Турпродукта.
7.5. Туроператор має право відмовитися від виконання цього договору лише за умови повного відшкодування Туристу збитків, документально підтверджених у встановленому порядку та заподіяних внаслідок розірвання договору, крім випадку, якщо це сталося з вини Туриста.
7.6. Турист вправі відмовитися від виконання цього договору до початку подорожі за умови оплати Туроператору фактично понесених витрат за послуги, фактично надані до повідомлення про відмову від виконання цього договору, в тому числі, але не виключно - вартість бронювання замовлених послуг. Заява про відмову надається Туристом Туроператору у письмовій формі.
7.7. В разі відмови або ануляції ,а також у випадку зміни ЗАМОВЛЕННЯ Туристом від одержання туристичних послуг з будь-яких причин або неможливості їх одержання внаслідок відмови посольства країни відвідування у видачі візи туристу (надалі по тексту - відмова) чи їх невидачі до початку подорожі , незалежно від відшкодування збитків та послуг Туроператора по організації туру, зобов'язується сплати фактично понесені витрати Туроператору в наступному порядку:

В період "високих дат" ( До "високих дат" відноситься : Новорічні -Різдвяні канікули ( з 24 грудня по 12 січня включно ),Травневі Свята (з 29 квітня по 9 травня включно), період фестивалів, спортивних змагань,спеціальних програм,період виставок і т.д.),зобов'язується сплати фактично понесені витрати Туроператору в наступному порядку:

Та зобов'язується повернути Туроператору ваучер ,страховий поліс або інші документи що надають право на отримання туристичних послуг.
7.8. У тому випадку, якщо Туристом замовлений тур в складі групи туристів, але мінімальна кількість туристів, необхідне для комплектації групи, не було зібрано, цей договір може бути розірваний за ініціативою Туроператора без відшкодування Туристу збитків при умові повідомлення про це Туриста не пізніше, ніж за три дні до початку туру. Збір за анулювання заявки у випадках, передбачених цим пунктом договору, і вартість бронювання з Туриста не стягуються.
7.9. У тому випадку, якщо Туристом у встановлені терміни не виконані зобов'язання, пов'язані з оплатою вартості Турпродукту (розділ 2 цього договору), а також зобов'язання, передбачені п. 3.2 цього договору, умови туру можуть бути змінені лише за взаємною згодою Сторін, крім тих випадків, коли таке невиконання або несвоєчасне виконання тягне за собою неможливість виконання своїх зобов'язань Туроператором, що вважається відмовою Туриста від туру , і тягне за собою наслідки, передбачені п. 7.6, 7.7 цього договору.
7.10. Зміна умов туру після укладення цього договору з ініціативи Туриста вважається відмовою від туру, і тягне за собою наслідки, передбачені п. 7.6, 7.7 цього договору.
7.11.Умови цього договору після його укладення можуть бути змінені і доповнені виключно за взаємною згодою сторін з обов'язковим складанням письмового документа.
8.ІНШІ УМОВИ
8.1. Забронювавшись на тури, де включено страхування (тип страхування вказан в турі),Турист та особи,вказані в Заявці, погоджується бути застрахованим ТУРОПЕРАТОРОМ на період туристичної поїздки. ТУРОПЕРАТОР забезпечує ТУРИСТА страхуванням при здійсненні поїздки на основі договору зі страховою компанією "ЕТАЛОН"( Умови страхування http://www.etalon.ua або ж тут.)відповідно до ст.16 ЗУ «Про туризм», що передбачає обов'язкове (медичне та від нещасного випадку) згідно правил страхових компаній. В разі придбання туристичного продукту за цим Договором однією особою на користь інших осіб, така особа (Замовник), що укладає цей Договір на користь Набувачів, що також мають статус ТУРИСТА, підписанням Договору підтверджує і погоджується, що Турист уклав Договір від свого імені та імені Набувачів і гарантує ТУРОПЕРАТОРУ, що наділений необхідними повноваженнями вчиняти правочини від імені та в інтересах Набувачів, ознайомлений з умовами Договору та повідомив його умови.
У випадку настання страхового випадку, ТУРИСТУ необхідно звернутись безпосередньо до страхової компанії за телефонами, вказаними у страховому полісі-договорі, та діяти в порядку передбаченому умовами страхового полісу. У випадку, якщо договір зі страховою компанією укладено Туристом самостійно, Турист зобов'язується забезпечити Туроператора належним чином засвідченої копії такого договору страхування.
8.2. Розмір фінансової гарантії відповідальності відповідальності Туроператора складає 20000 (двадцять тисяч) ЄВРО , Видана АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РВС БАНК»"№ 6576-20Гм.Київ.Розмір фінансової відповідальності Туроператора перед Туристом (-ами) не може перевищувати обсягу фактично завданих збитків.
8.3.Даний договір складений українською мовою і полягає в електронній формі. Підтвердженням укладення цього договору є дії Туриста по оплаті всієї або частини суми, зазначеної в рахунку Туроператора.
8.4. Укладаючи цей договір Турист підтверджує, що він повнолітній, що діє добровільно, з власної волі, у нього є повноваження на укладення договору від імені всіх осіб, які прямують з Туристом, що він і такі з ним особи ознайомлені з усією інформацією щодо умов туристичного обслуговування , передбаченої ст.ст. 19-1, 20 Закону України «Про туризм».
8.5.Туроператор повідомляє Туристу інформацію, передбачену цим договором, за допомогою засобів зв'язку, зазначених у заявці. Якщо окремо не зазначено, засобом зв'язку Туриста є його електронну адресу, зареєстрований в системі бронювання. Турист підтверджує, що він несе всі ризики, пов'язані з неможливістю повідомлення Туриста по вказаним ним засобам зв'язку.
9. Турист забронювавшись дає свою згоду та засвідчує свою обізнаність про включення персональних даних про себе та осіб, зазначених у Заявці, до персональної бази даних «Клієнт» ПП "Галіція-тур", про свої права, визначені законодавством у сфері захисту персональних даних, про мету їх збору та обробки. Включення персональних даних до бази персональних даних відбувається в момент заповнення Заявки та укладення цього Договору.
Турист усвідомлює і згоден, що зазначені дані можуть оброблятися змішаним методом (в тому числі автоматизованим) з використанням мережі Інтернет та передаватися транскордонно третім особам, партнерам, перевізникам, страховикам, готелям, виключно для досягнення мети цього Договору та в його/їх інтересах.

10.АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ ТУРОПЕРАТОРА

ТУРОПЕРАТОР:
ПП «ГАЛІЦІЯ ТУР» 
79031 Україна, м.Львів, вул,Стрийська 103
Код ЄДРПОУ 32261911
БАНК: ПАТ ВАТ «КРЕДОБАНК» м.Львів
МФО: 325365
р.р. 2600901927062
Платника єдиного податку 5 %
тел.факс +38 (032) 2425474
моб. тел. +38 (067) 3049075
www.galicia-tour.lviv.ua

© PE "Galicia-tour", 2002-2022 | All rights reserved.